Stadgar för
Angereds bilkooperativ ek. för. Antagna 980331.

§1. Föreningens firma

Föreningens firma är Angereds Bilkooperativ, ek för.

§2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§3. Ändamål

Föreningen har som sitt syfte att gynna sina medlemmars ekonomiska intressen genom att tillhandahålla fordon, som är lämpliga ur ekonomisk, praktiskt och miljömässigt hänseende. Föreningen ska i övrigt verka för en miljöanpassad och säker trafik, och för ett gemensamt ägande av fordonen. Medlemmar nyttjar föreningens tjänster. Föreningens huvudsakliga verksamhet och arbetsuppgifter ska skötas på ideell bas.

§4. Insats

En insats är fem hundra kronor.

§5. Medlemskap

Mom. 1 Allmänt
Medlemskap kan beviljas fysiska och juridiska personer. Ansökan ska beviljas sökande som vill främja föreningens ändamål om det innebär inte att föreningen eller dess medlemmar kan komma att lida skada av att ansökan beviljas.

Ansökan ska vara skriftlig. Till denna ska bifogas dokument som styrelsen anser nödvändiga.

Mom. 2 Fysiska personer
En fysisk person skall betala minst sju insatser. En fysisk person kan vara aktiv eller passiv medlem. Ansökan om passivt medlemskap görs till styrelsen, som har beslutanderätt i denna fråga. En passiv medlem lyder ej under §6 mom. 2 punkt 5.

En fysisk person som tillhör samma hushåll som en medlem, och är medlemmens make/maka, sambo, särbo eller barn, kan beviljas nyttjanderätt. Med nyttjanderätt menas rätt att använda föreningens fordon och att delta i föreningens verksamhet.

Medlemmen ska i så fall betala minst tre insatser för varje ytterligare nyttjare. Nyttjanderätten för nyttjaren träder i kraft när de tre insatserna betalats.

Om medlemmen eller och/eller nyttjaren inte längre uppfyller kriterierna i andra stycket ska medlemmen anmäla detta till styrelsen som återkallar nyttjanderätten.

Mom. 3 Juridiska personer
En juridisk person som är medlem ska betala minst fjorton insatser. Villkoren för medlemmens nyttjanderätt ska avtalas mellan föreningen och medlemmen.

Mom. 4 Betalning av insatser
Medlem ska betala minst fem insatser senast sex månader efter att denne beviljats inträde och alla insatser inom ett år. Medlemskapet träder i kraft när 3 insatser har betalats.

Mom. 5 Höjning av insatser
Föreningsstämman beslutar om höjning av antalet insatser för medlemmar och nyttjare ska ske.

Mom. 6 Utträde
Utträde ur föreningen kan endast beviljas vid årsskifte. Uppsägning till utträde ska göras skriftligt senast första oktober och får ske tidigast tolv månader efter inträdet i föreningen.

Medlemmen har rätt att återfå inbetalda insatser, om inte föreningen gått med förlust sedan medlemmen inträdde. Styrelsen kan i sådana fall besluta att behålla högst medlemmens andel av denna förlust.

Mom. 7 Avstängning
Styrelsen kan avstänga en medlem eller nyttjare om denne använder sin nyttjanderätt i strid med gällande regler eller till fara för föreningen eller tredje person.

Mom. 8 Uteslutning
Medlem som medvetet bryter mot stadgarna, skadar föreningen eller dess egendom, motverkar föreningens intressen eller inte fullgör sina skyldigheter mot föreningen och inte rättar sig efter skriftlig varning kan av styrelsen uteslutas.

Den uteslutne har rätt att inom två månader efter mottagandet av besked om uteslutning överklaga styrelsens beslut till stämman. Om överklagandet inte sker inom nämnda tid träder styrelsens beslut i kraft.

Utesluten medlem har inte rätt att få tillbaka sina insatser.

Mom. 9 Vilande[1]
Vilande medlem betalar ingen medlemsavgift. Vilande medlem har ingen nyttjanderätt eller rösträtt. Vilande medlemskap kan brytas genom att betala full medlemsavgift efter styrelsens godkännande.

§6. Medlemmars rättigheter och skyldigheter

Mom. 1 Medlem har rätt att

1.      använda föreningens fordon

2.      delta i föreningens verksamheter

3.      få information om föreningens verksamhet och ekonomi

4.      närvara, yttra sig, motionera till och rösta på föreningens stämmor

5.      nominera och kandidera till styrelsen eller annat organ inom föreningen

Mom. 2 Medlem är skyldig att

1.      meddela styrelsen aktuella personuppgifter

2.      rätta sig efter föreningens stadgar, ordningsregler och andra beslut

3.      betala de avgifter och insatser som beslutats i enlighet med stadgarna

4.      betala de avgifter som härrör från fordon som ställts till medlemmens förfogande

5.      utföra de arbetsuppgifter som tilldelats denne

§7. Årsavgift

Årsstämman kan besluta att medlemmarna ska betala en årsavgift på högst ett tusen kronor.

§8. Föreningsstämma

Mom. 1 Allmänt
En föreningsstämma ska hållas senast 31 mars, och den ska kallas årsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska sändas med post till medlemmarna och revisorerna, tidigast fyra veckor och senast en vecka före föreningsstämma, när det gäller årsstämman dock senast två veckor före. Övriga meddelanden till medlemmarna ska anslås i föreningens fordon, sändas per post eller bringas till medlemmarnas kännedom på andra sätt som i varje enskilt fall bedöms lämpligt.

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det, eller när revisor eller minst en tiondel av medlemmarna så på kallar.

Röstberättigad är den som har som har betalat sin årsavgift och var medlem då kallelsen utfärdades. Medlem kan utöva sin rösträtt genom fullmakt.

Mom. 2 Dagordning
Vid varje stämma ska följande punkter finnas på dagordningen:

·        Val av ordförande och sekreterare för stämman

·        Val av justerare och tillika rösträknare

·        Fråga om mötets behöriga utlysande

·        Upprättande av röstlängd

·        Fastställande av dagordning

·        Behandling av propositioner från styrelsen

·        Behandling av motioner från övriga medlemmarna

·        Övriga ärenden

Vid årsstämman ska även följande punkter finnas på dagordningen:

·        Redogörelse för årsredovisningen

·        Redogörelse för revisionsberättelsen

·        Fastställande av resultat- och balansräkning

·        Beslut om disposition av över- respektive underskott

·        Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

·        Redogörelse för budgeten

·        Fastställande av antal insatser för medlem och nyttjare och av storleken på eventuell årsavgift för medlemmarna.

·        Val av styrelseledamöter och suppleanter

·        Val av revisorer och suppleanter

·        Val av valberedning

§9. Styrelse

Föreningens verksamhet leds mellan stämmorna av en styrelse. Styrelsen ska verka för de ändamål som beskrivits i stadgarna och verkställa beslut fattade av föreningsstämman. Styrelsen är ansvarig inför föreningsstämman.

Styrelsen består av ordförande och dessutom av minst två och högst tio övriga ledamöter. Till dessa ska finnas minst en och högst tio rangordnade suppleanter. Ledamöter och suppleanter ska vara medlemmar i föreningen. En juridisk person som är medlem kan representeras av högst en ledamot eller suppleant. Ordföranden utses inom styrelsen och sitter på ett år. Övriga ledamöter och suppleanterna väljs av årsstämman på två år, på så sätt att hälften av ledamöterna byts ut varje år. Då val sker första gången ska i beslutet anges vilka som väljs på ett år i taget.

Fyllnadsval kan förrättas vid en stämma som inte är årsstämma, varvid den invalde ledamoten sitter mandattiden ut.

För giltigt beslut i styrelsen fordras att minst en mer än hälften av styrelseledamöterna ställer sig bakom förslaget.

§10 Stadgeändring

Mom. 1
För stadgeändring krävs att samtliga röstberättigade är eniga, eller att två på varandra följande stämmor beslutar så men minst 2/3 majoritet, eller att den senare av de två stämmorna har 3/4 majoritet.

Mom. 2
Styrelsen anmäler stadgeändring till PRV.

Stadgeändringen träder i kraft när registreringen har skett.

§11. Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen tillsammans eller vilka som helst av styrelsen ledamöter två tillsammans.

§12. Räkenskapsår

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.

§13. Överskott och fonder

Efter lagenlig avsättning till reservfonden ska stämman besluta om återstående överskott ska tillföras reservfonden, delas ut i form av återbäring eller tillföras annan fond inom föreningens intressen.

§14. Köp och försäljning av fordon

Styrelsen beslutar om försäljning eller inköp av fordon. Stämman kan besluta om ytterligare villkor och riktlinjer för köp respektive försäljning av fordon.

§15. Revision

Årsstämman ska utse minst en högst två revisorer och minst en högst två revisorssuppleanter. Revisorernas mandattid löper till och med nästa årsstämma.

§16. Upplösning

Om föreningen upplöses ska tillgångarna, sedan skulder och sparkassa återbetalats, användas för att återbetala insatserna. Föreningsstämman kan sedan besluta att återstoden fördelas mellan medlemmarna eller användes till något ändamål som överensstämmer med föreningens.

§17. Övrigt

I allt som inte stadgats ovan gäller Lag om ekonomiska föreningar.[1] Tillägg i stadgarna enligt beslut på medlemsmöte 20090511